home portfolio    
icon icon icon icon
St Paraskeva -12"/ 7" - 2000 P.Collection St Dimitres - 12" /11"- 2005 - P. Collection Jesus - 11" /8"- 2000 - P. Collection St Mercurios - 11" /8"- 2000 - P. Collection  
Copiright © 2009 Zhana Art Style / Photos Stoyan Petrov & Zhana Nedelcheva